magyar kisebbség
f betű: 16 szerző Fábián Ernő kritikus, közíró - 1934, Kovászna. 1956-ban szerzett történelem-filozófia szakos tanári diplomát a Bolyai Tudományegyetemen. 1960 óta szülővárosában tanít. Lapunk szerkesztőbizottságának tagja.
Fábián Gyula ügyész, egyetemi docens – 1971, Szárazpatak. Egyetemi tanulmányait 1994-ben végezte a BBTE Jogi Karán. 2001-ben doktori címet szerzett a nemzetközi közjog témakörében. Jelenleg ügyész a Kolozs megyei ügyészségen és egyetemi docens a BBTE Jogi Karának Közjogi Tanszékén, illetve a Sapientia – EMTE Közjogi Intézetében. Több szakkönyv, tanulmány szerzője.
Fábián Gyula A romániai kisebbségek helyzete 26 év „demokrácia” után, néhány alapvető és kiegyenlítési jog szemszögéből
Fakó Péter közgazdász - 1978, Sepsiszentgyörgy. 2000-ben végzett a kolozsvári BBTE Közgazdasági fakultásának Bank-Tozsde szakán. Ugyanebben az évben elso díjat nyert az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia közgazdasági szakosztályán belül a Gazdasági vetületek Románia EU-csatlakozását illetoen című dolgozatával.
Fákó Péter A gazdasági növekedés alakulása Romániában (1991-1997)
Faragó József néprajzkutató - 1922, Brassó. Tanulmányait a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem néprajz szakán végezte, ahol 1953-ig adjunktus. 1950-től a Román Tudományos Akadémia Folklórintézetének kutatója, majd főkutatója. 1945 óta a néprajztudományok doktora. Több kötet szerzője és szerkesztője. A Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja.
Faragó József A Bolyai-ügy 1997 tavaszán
Farkas Éva
Farkas Éva Civilek együtt
Farkas Miklós
Farkas Miklós Az érdekegyeztetés, érdekérvényesítési szolidaritás és partnerségi kapcsolatok kialakításának jelentősége a civil szerveződésben
Fazakas János
Fazakas János A kisebbségi jogvédelem útjai
Fedinec Csilla Történész, az MTA Etnikai–Nemzeti Kisebbségkutató Intézetének tudományos munkatársa. E–mail: fedinec@hotmail.com
Fedinec Csilla Milyen legyen a ruszin autonómia? A kárpátaljai vajdaság ügye
Fleisz János
Dr. Fleisz János Hozzászólás
Flonta, Vlad politológus, gazdasági tanácsadó — a Bukaresti Egyetem Politikatudományi és Közigazgatási Karán végzett. 1997-től tanácsadó és független üzletkötés-közvetítő. Jelenleg doktorandusz hallgató a SNSPA és a Goethe Universität Frankfurt am Main intézményeknél a poszkommunista gazdasági elitekről szóló tézisével.
Fodor János egyetemi hallgató – 1989, Marosvásárhely. A Babes–Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karán végzős hallgató. Kutatási területe: a román–magyar felsőszintű találkozók története a szocialista időszakban, illetve a század eleji városfejlődés Marosvásárhelyen.
Fodor János Román–magyar kapcsolatok a kommunizmus időszakában. Az 1958–1959–es találkozó körülményei és következményei
Fodor János: amerikai út tapasztalatai – Bernády György 1911-es tanulmányútja
Fórika Éva jogász — 1967, Resicabánya. 1998-ban végzett a temesvári Nyugati Tudományegyetem jogi karán, majd 2000—2002 között részt vett a „Bankjog és kereskedelmi társaságok joga” mesterképzésen. 1998-tól ügyvédként dolgozik, emellett 1999-től a „Centrul de Resurse Juridice” igazgatótanácsának tagja, 2001 júniusától 2004-ig pedig önkormányzati képviselő a Temesvári Helyi Önkormányzatban. Több tanulmány szerzője.
Fórika Éva Amire felesküdtünk Isten és ember előtt
Fórika Éva — Petrea, Bogdan Nemzeti szuverenitás és/vagy európai integráció? — egy hosszú távú versenyről, melynek több, régi vagy új résztvevője van, s amelybe még többen szeretnének beszállni
Fórika Éva Hitek és tévhitek eloszlatásáért: az Európai Unió és a kisebbségvédelem
Fórika Éva Az „európaizáció” mint a román alkotmány módosításának egyik oka és indoka
Fórika Zsolt jogász — 1983, Gyergyószentmiklóson. 2006 —ban diplomázott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi karán, illetve a Mathias Corvinus Collegium jogi szakirányán. 2006 szeptemberét —l az ESSCA Angers projektmenedzsment szakán folytat tanulmányokat, el —bb Maineet — Loire megye, majd — a 2007/2008 —as tanévt —l — a francia kormány ösztöndíjasaként. A Hídvégi Mikó Intézet kutatója, 2008 februárjától gyakornok a brüsszeli Régiók Bizottságánál. Érdekl —dési területe: a diszkrimináció tilalmával kapcsolatos nemzetközi és európai jogforrások, különös tekintettel az Emberi Jogok Európai Egyezményének 14. cikkére, illetve az Egyezmény 12. kiegészít — jegyz —könyvére továbbá a Római Szerz —dés 13. cikke alapján elfogadott EU —direktívákra; a tulajdonhoz való jog emberi jogi és alkotmányjogi összefüggései; romániai közigazgatási reform a regionalizmus/regionalizáció/európaizáció viszonyrendszerében; európai projektmenedzsment, különös tekintettel az Európai Területi Együttm «ködés keretében megvalósuló projektekre.
Fórika Zsolt A tulajdonhoz való jog az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatában - A strasbourgi garanciarendszer jelentősége a romániai ingatlanrestitúcióban
Fowler, Brigid politológus - 1970, Bath (Anglia). 1991-ben szerzett egyetemi diplomát a University of Oxford politika, filozófia és közgazdaságtan szakán, majd ugyanitt poszt graduális diplomát szerzett európai politika szakon 1996-ban. 1991-1993. között angoltanárként, 1998-tól 1999-ig pedig mint újságíró dolgozott Budapesten. 1995 és 1998 között egy angliai tanácsadó cég kelet-európai szerkesztője, 2000-től a birminghami egyetem Orosz és Kelet-Európai Tanulmányok Központjában kutató, ahol jelenleg PhD disszertációját írja a magyar jobboldal és az európai integráció kapcsolatáról.
Brigid Fowler Hozzászólás Kántor Zoltán vitaindító írásához
Fráter Olivér történész - 1973 Kazincbarcika. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán (KGRE BTK) szerez 1998-ban történelem, 1999-ben magyar szakon oklevelet. Jelentősebb munkája: Erdély román megszállása 1918-1919. (Logos Grafikai Muhely, Tóthfalu-Délvidék, 1999). Jelenleg a KGRE BTK Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszékén egyetemi tanársegéd, illetve az ELTE I. évfolyamos történelem szakos PhD hallgatója. Főbb kutatási területe: az 1918-1919-es impériumváltás következményei az Erdélyi országrész-területen, az erdélyi magyar tisztviselőréteg társadalmi struktúrájának lebomlási folyamata és a menekültügyi kérdés.
Fráter Olivér Kivándorlás és menekültügyi kérdés a székelyudvarhelyi református egyházközség számadatai tükrében (1908-1936)
Fritz László
Dr. Fritz László A közigazgatási választások eredményei
Dr. Fritz László A Iorga-kormány "interimár-bizottságai" és a magyar nemzetkisebbség