Jakabffy Elemér AlapítványJakabffy Elemér Alapítvány Kortörténeti Gyűjtemény szervezeti és működési szabályzata


 1. Az intézmény neve:

  Jakabffy Elemér Alapítvány (JEA) - Kortörténeti Gyűjtemény
 2. Az intézmény címe:

  3400 Cluj, str. Maniu 39.
 3. Az intézmény helye:

  3400 Cluj, str. Iuliu Maniu 39./ Kolozsvár Szentegyház u. 39.; a Magyar Kisebbség c. folyóirat szerkesztőségével közösen használt helyiségekben.
 4. Az intézmény alapítója:

  Jakabffy Elemér Alapítvány, 3400 Cluj, str. Iuliu Maniu 39. cf.: 10664464.
 5. Az intézmény felügyeleti szerve:

  Jakabffy Elemér Alapítvány kuratóriuma, illetve az általa megnevezett személy mint kapcsolattartó.
 6. Az intézmény céljai:

  1. A romániai magyarság történetére vonatkozó dokumentumok gyűjtése és kutathatóvá tétele. A gyűjtőkört elsősorban az 1989 utáni politikatörténet határozza meg.
  2. A romániai magyarság múltjával és helyzetével kapcsolatos bibliográfiák, adatbázisok létrehozása és hozzáférhetővé tétele.
  3. Szakértői anyagok, kutatási jelentések beszerzése és hozzáférhetővé tétele a romániai magyarság illetve Erdély gazdasági, társadalmi és politikai viszonyaira nézve.
  4. A romániai magyarság 1989 utáni történetét meghatározó közszereplőkkel egy szakmailag ellenőrzött program keretében, széles körű életinterjú sorozat készítése.
  5. A romániai magyarság illetve Erdély társadalmi-politikai viszonyait vitató beszélgetések, előadások, viták rendszeres szervezése.
  6. Rendszeres olvasótermi- és információszolgáltatás biztosítása.
  7. A kolozsvári magyar társadalomtudományi képzés dokumentációs hátterének megteremtése.
 7. Az intézmény szervezeti felépítése:

  1. Az ellenőrzési jogokat a JEA Kuratóriuma illetve annak a kapcsolattartással megbízott felelőse gyakorolja.
  2. Az intézmény munkáját a Programtanács ellenőrzi, amely havonta ugyanazon időpontban ülésezik. A Programtanács tagjai: A JEA Kuratóriumának megbízottja, a JEA pályázati felelőse, a Magyar Kisebbség képviselője , a szakreferensek, valamint a JEA részérol meghívott szakemberek.
  3. Az intézmény szakmai vezetése: a gyűjtemény élén a JEA által kinevezett szakmai vezető áll. A Gyűjtemény vezetőjének döntési köre, feladatai:
   1. a beszerzés, az állomány gyarapítása, fejlesztése,
   2. a gyűjtési tematika, gyűjtőkör illetve gyűjtési hálózat kialakítása és a külső kapcsolatok kiépítése,
   3. az állomány rendszerezése, feldolgozása, kezelése,
   4. a könyvtári és tájékoztatási funkciók megszervezése és teljesítése, a nyitvatartás rendjének biztosítása,
   5. a gyűjtemény fogyó és álló eszközeinek kezelése,
   6. a kutatási programok koordinálása,
   7. a JEA pályázati felelősével közösen a gyűjtemény pénzügyeinek, adminisztrációjának kezelése és felhasználása,
   8. az eseti problémák illetve az a,/b,/c,/d/ pontokban felsoroltak irányítása.
  4. A Gyűjtemény vezetője a szakmai kérdésekben önállóan, munkatársaival és feletteseivel történő konzultálást követően dönt. Évente egyszer, december 15-ig, köteles írásban beszámolni az intézmény helyzetéről a Programtanácsnak és a felügyelő szervnek, az alapítónak.

 8. Az intézmény szakmai munkáját

  a Gyűjtemény vezetőjének irányításával a szakreferensek és a programfelelősök végzik.
  1. A szakreferensek az SZMSZ VII.3.a)-d) pontjában megfogalmazott feladatokat végzik a Gyűjtemény vezető irányításával az éves munkaprogramok alapján. Konkrét szakmai munkájuk:
   1. A kilencvenes évek romániai magyar sajtóanyagának begyűjtése, feldolgozása és hozzáférhetővé tétele.
   2. A romániai magyarság történetére vonatkozó kézikönyvtár valamint kézirattár létrehozása a SZTE és a TLI vonatkozó anyagaiból. Kb. 50.000 oldalnyi fénymásolat feldolgozása és elhelyezése.
   3. Az RMDSZ hozzáférhető kiadványainak és iratanyagának feldolgozása és hozzáférhetővé tétele.
   4. A román képviselőház naplóinak ill. a különböző bizottságok jegyzőkönyveinek és a vonatkozó szakértői anyagok begyűjtése, feldolgozása és kutathatóvá tétele.
   5. Társadalomtudományi kézikönyvtár létrehozása: a nacionalizmus-nemzetépítés tanulmányok kurrens irodalmából (kb. 150 kötet), a regionalizmus kurrens irodalmából (kb. 100 kötet), az EU térségünkkel foglalkozó anyagaiból, egyes egyetemi szemináriumok Kolozsváron hiányzó irodalmából.
   6. Magyarországi napilapok (3), folyóiratok (30) és adatbázisok beszerzése.
   7. Állandó Internet szolgáltatás biztosítása, külön honlapon egy Erdélyi Adatbank kialakítása.
   A szakreferensek évente egyszer, december 15-ig, kötelesek írásban beszámolni az elvégzett munkáról a Programtanácsnak.
  2. A programfelelősök a Gyűjteményben folyó képzési, kutatási, forrásfeltáró programokat vezetik a Gyűjteményvezető irányításával. A konkrét szakmai programok az éves munkaterv alapján változnak. A 2003-ban működő programok:
   1. A romániai magyar politikai közszereplők körében életinterjúk készítése.
   2. A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiájának folyamatos építése.
   3. A romániai magyar kisebbség 1989 utáni, napi kronológiájának adatbázisba történő feldolgozása.
   4. Az RMDSZ vonatkozó és hozzáférhetővé tett iratanyagának feldolgozása. A különböző nyilatkozatok és tájékoztatók tárgyszavas keresését biztosító adatbázisba szervezése/szerkesztése.
   5. Az Erdélyre és a romániai magyarságra vonatkozó kutatások, adatbázisok, honlapok, kataszterének építése.
   6. Nyilvános előadások, viták, kisebb szakmai konferenciák szervezése.
 9. Az intézmény működtetése:

  1. Az alapító által a Gyűjtemény rendelkezésére bocsátott helyiségekben biztosítja a Magyar Kisebbség c. folyóirat szerkesztési munkáit is.
  2. A Gyűjteményben két fizetett alkalmazott dolgozik: a Gyűjtemény vezetője és egy szakreferens.
  3. A Gyűjtemény feldolgozó és kiszolgáló munkájában külön beosztás szerint részt vesznek a további szakreferensek és a programvezetok is.
  4. A Gyűjtemény anyagai nem kölcsönözhetők. Ez alól kivételt képeznek azok a könyvanyagok, jegyzetek, amelyeket külön ezzel a céllal helyeztek el a Gyűjteményben.
  5. A Gyűjteményt bárki használhatja, aki az általános állományvédelmi szabályokat betartja.
  6. A Gyűjtemény használóinak legfontosabb adatai minden évben, az első látogatáskor rögzítésre kerülnek. Minden látogató saját érkezését és távozását a látogató naplóban rögzíti.
  7. A Gyűjtemény nyitvatartása hétfőtől-péntekig 9-19 óráig tart, szombaton 9-14.
  8. A Gyűjteményben órát, szakmai megbeszélést a Gyűjtemény vezetőjével történt előzetes egyeztetés után nyomán lehet tartani.
  9. Az egyes rendezvényekért a programfelelős felel.
  10. Ha egy rendezvényre a nyitvatartási idon kívül kerül sor és sem a Gyűjtemény vezetője, sem a szakreferensek vagy a programvezetők valamelyike nem tud jelen lenni, akkor a programtanács valamely más tagjának jelenlétét biztosítani kell.
  11. A Programtanács havonta, ugyanazon időpontban ülésezik.
  12. A Gyűjtemény vezetője, a szakreferensek, a programvezetők kéthetente, ugyanazon időpontban beszámoló megbeszélést tartanak.
  13. A Gyűjtemény éves munkaterv alapján működik, naptári évek szerint, akadémiai félévekre bontva. Az éves munkatervet a Programtanács készíti a Gyűjtemény vezetőjének és a szakreferensek, programvezetők előzetes anyaga alapján. Az éves munkatervet minden év január 20-ig a JEA kuratóriuma jóváhagyja.
 10. Az intézmény költségvetése:

  1. A Gyűjtemény működési költségeit a JEA pályázatokból biztosítja. Minden egyéb költséget külön forrásokból kell biztosítani.
  2. A Gyűjtemény profiljától idegen rendezvényeket a Programtanács nem fogad be.
  3. Az intézmény költségvetésével kapcsolatban a Gyűjtemény vezetője a JEA pályázati felelősének 3 havonta beszámoló elszámolást készít.
  4. Minden év december 15-ig a gyűjtemény vezetője, a szakreferensek és az érintett programvezetok és a JEA pályázati felelősének bevonásával éves gazdálkodási beszámoló készül a programtanács illetve az Alapító számára.
  5. A Gyűjtemény nem jogi személy. Az ehhez kapcsolódó jogköröket az Alapító, JEA gyakorolja.
 11. A működési szabályzatot

  a felügyelő szerv, az Alapító hagyja jóvá.