Jakabffy Elemér AlapítványBeszámoló a Jakabffy Elemér Alapítvány Kortörténeti Gyűjtemény tevékenységéről


 1. A célkitűzések

  A Jakabffy Elemér Alapítvány Kortörténeti Gyűjteménye (továbbiakban JEAKGy) célja egyrészt szeminárium- és olvasótermi szolgáltatás (20-24 férőhely), másrészt egy olyan dokumentációs központ, politológiai és jelenkor-történeti háttérintézmény kialakítása, amely a romániai magyar kisebbség történetére, valamint a rendszerváltás utáni bő évtizedére nézve gyűjti és szolgáltatja az információkat kutatóknak és tudományos intézményeknek, civil szervezeteknek. A Jakabffy Elemér Alapítvány Kortörténeti Gyűjteménye a kolozsvári magyar társadalomtudományi kutatás és képzés dokumentációs hátterét teremti meg rendszeres kutatási munkamegbeszélések, előadások és továbbképzések szervezésével, valamint kézirattárának, folyóirat-gyűjteményének és társadalomtudományi, politológiai kézikönyvtárának folyamatos bővítése és kutathatóvá tétele által.

  Mivel Romániában nincs olyan intézmény, ahol az 1990 utáni romániai magyar civil és politikai szervezetek közlönyei, illetve a vidéki és központi újságok, hírlapok, folyóiratok egy helyen megtalálhatók volnának, a JEAKGy-ben az 1990 utáni romániai magyar közéleti sajtóból (főleg 1990-2000 közötti) kvázi teljes gyűjteményt állítottunk össze. Emellett a romániai és magyarországi sajtótermékek közül is beszereztük a jelentősebb, és a JEAKGy gyűjtési körének (politológia- és társadalomtudományi) megfelelő teljes sorozatokat.

  A kutatást szolgáló folyamatos internet-hozzáférés biztosítása mellett a fontosabb kurrens folyóiratok és hírlapok is olvashatók gyűjteményünkben. A Gyűjtemény állománya az Alapítvány székhelyén folyamatosan nyitvatartó olvasóteremben Szirén katalógusban böngészheto számítógépeinken, illetve a most épülő honlapunkon lesz hozzáférhető. A székhely egy irodahelyiségből és 24-30 férőhelyes olvasó-teremből áll, amelyek előadások, nagyobb rendezvények (50 személy) befogadása céljából egybenyithatók. Nyitvatartás : hét közben 9-19 óra között, szombaton 9-14 óra között. A távolabbról vagy külföldről érkező kutatóknak, előadóknak előzetes bejelentés alapján az Alapítvány vendégszobát biztosít.

 2. Tevékenységünkről

  A JEAKGY működése, az SZMSZ-ben és az éves munkaprogram alapján 4 ágra bontható:

  1. társadalomtudományi kutatásokkal kapcsolatos rendezvények szervezése;
  2. kutatócsoportok számára háttér keretek biztosítása
  3. a BBTE politológia-, és jog-, filozófia-, és történelem karának egyes szemináriumai számára helyiség biztosítása
  4. olvasótermi, könyvtári, dokumentációs szolgáltatások
  1. Társadalomtudományi kutatásokkal kapcsolatos rendezvények

   A 2003 elején a programtanács által megfogalmazott és a szakreferensek által kiegészített eseménynaptárunk alapján szervezett rendezvényeinket tartalmi szempontból 4 nagy részre oszthatjuk:

   1. Munkamegbeszélések politológus- és történész munkacsoportok számára. Ez elsősorban az adott témában kutató szakemberek találkozására nyújtott alkalmat, lehetőséget ajánlva az adott szakterületen felvetődő kérdések közös számbavételére, esetleges további közös kutatások egyeztetésére
    1. Megbeszélés a MAT és a romániai magyar ötvenes évek kutatásáról
    2. Országos Magyar Párt- munkamegbeszélés
    3. RMDSZ-kutatás a politológia tanszéken- munkamegbeszélés
    4. Egyházi és községi levéltárak, iratgyűjtemények (munkamegbeszélés)
   2. Nyílt viták különböző aktuális közéleti és az erdélyi magyar társadalmat érintő kutatásokról, bizonyos vitaindító tanulmánykötetek alapján, a témát kutató szakemberek bevonásával
    1. Varga E. Árpád demográfiai tematikájú vitaindítója a Magyar Kisebbség 2002/4 számában Bíró Zoltán, Horváth István, Veress Valér, Magyari Tivadar hozzászólásaival
    2. A Kárpát projekt eredményei (Csepeli-Örkény)- más (kolozsvári, munkatársi) nézetből- opponensek: Péntek János, Szász Alpár Zoltán, Salat Levente, Szilágyi N. Sándor
   3. Kutatás- módszertani előadások, Hogyan kutatok? Módszertani előadássorozat
    1. Hogyan NE írjunk szakdolgozatot? (Szilágyi N. Sándor) A társadalomtörténet helyzete és perspektívái Magyarországon (Benda Gyula)
    2. Elitkutatás (Kovács I. Gábor)
    3. Mikrotörténelem (Szijártó M. István)
    4. Történeti antropológia (Vári András)
    5. Emlékezet és technika (Keszeg Vilmos)
   4. Életútinterjúk a román tudományos közélet különböző személyiségeivel - tervezett további életinterjúkat a 2003/2004 eseménynaptárunknál csatoljuk
    1. A történelem harcai - a jelen harcai. Bakk Miklós beszélgetése Ovidiu Pecicannal.

   A Gyűjtemény könyvbemutatónak is otthont adott: az elmúlt félévben Horváth István, Facilitating Conflict Transformation: Implementation of the Recommendations of the OSCE Hihg Commissioner on National Minorities to Romania című könyvének, valamint a frissen megjelent Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny bemutatójának.

   Rendezvényeink célközönsége főként a kolozsvári társadalomtudományi szakokon tanuló diákság, valamint az adott előadások témájában érdekelt kutatók.

   A JEAKGY rendezvényeinek táblázatba rendezett listája:

   A program megnevezése Felelős
   Január 19. Megbeszélés a MAT és a romániai magyar ötvenes évek kutatásáról
   Bottoni Stefano: A RKP magyarságpolitikája a bukaresti és moszkvai levéltári források tükrében
   (Hunyadi A. - Gagyi J.);
   Január 16. Szociológus est: Horváth István könyvbemutató (Hunyadi A. - Bárdi N.);
   Március 12. Varga E. Árpád demográfiai tematikájú vitaindítója és vitája a Magyar Kisebbség 2002/4 számában Bíró Zoltán, Horváth István, Veress Valér, Magyari Tivadar (Székely I. - Bárdi N.)
   Április 2. Életút beszélgetés: Ovidiu Pecican -nal A történelem harcai - a jelen harcai (Bakk M. - Lázok K.)
   Április 5. OMP munkamegbeszélés (Bárdi N.)
   Április 8. Hogyan kutatok? Módszertani előadássorozat 1.
   Szilágyi N. Sándor
   Hogyan NE írjunk szakdolgozatot?
   (Lázok K. - Pakot L.)
   Május 9. Hogyan kutatok? Módszertani előadássorozat 2.
   Benda Gyula -A társadalomtörténet helyzete és perspektívái Magyarországon
   (Pál J.- Pozsony F.)
   Május 19. Hogyan kutatok? Módszertani előadássorozat 3
   A magyarországi elitkutatások tanulságai. Dualizmuskori és két világháború közötti kutatások
   Kovács I. Gábor
   (Pál J.)
   Május 23. RMDSZ-kutatás a politológián
   Bakk Miklós, Kántor Zoltán
   (Bakk M.,Kántor Z.)
   Május 26. A Kárpát projekt eredményei (Csepeli-Örkény)- más (kolozsvári, munkatársi) nézetből (vita)
   Fo meghívottak: Péntek János, Horváth István
   (Bárdi N.)
   Május 28. Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny bemutatója Veress Emőd
   Május 31. Egyházi és községi levéltárak, iratgyűjtemények (munkamegbeszélés)
   Fő meghívottak: Márton Árpád, Szép Gyula RMDSZ művelődési Főosztály vezetője, Kiss András levéltáros, Pál-Antal Sándor
   (Pakot L. - Hunyadi A.)
   Július Beszámolók a félév kutatási eredményeiről, JEA KGy tevékenységéről (Lázok K - Pakot L.)
   Augusztus Szeltersz-tábor (Bárdi N.)
   Október 8. Közép-európai népesedési tendenciák, Sebők László (Lázok K.)
   Október 29. Közszolgálatiság, Magyari Tivadar- a politológus hallgatók szervezésében (Pozsony)
   November 13. Mikrotörténelem, Szijártó M. István (Pál J.)
   December 12. Társadalomtörténet Magyarországon '90 után. Történeti antropológia
   Vári András
   (Pál J.)
   Január 12. Emlékezet és technika, Keszeg Vilmos (Lázok K.)
  2. Kutatócsoportok

   A JEAKGY székhelyén belül számos kolozsvári kutatócsoport ült össze az elmúlt félévben, legtöbbjük kutatási eredményei közlésre kerültek vagy kerülnek a 2004-es év folyamán

   1. MAT- és ötvenes évek kutatócsoport - kutatásaik tavasszal jelennek meg tanulmánykötet formában- Gagyi József, Bárdi Nándor irányításával
   2. RMDSZ- kutatások- Kántor Zoltán koordinálásával
   3. levéltáros munkacsoport- Gagyi József
   4. szövetkezeti- Hunyadi Attila
  3. A BBTE - karok néhány szemináriumának is otthont ad a Gyűjtemény.

   A 2002/2003-as tanév második félévében (2002 decemberében nyitottunk) Politikai eszmetörténet (19 - 20. század), Politikai eszmetörténet az ókortól napjainkig, Max Weber és a politika címmel Dr. Lőrincz József tartott szemináriumokat kéthetente a politológus hallgatóknak, Bárdi Nándor Erdélyi magyar politika a XX. században című kurzusát adta elő a Mikó Imre szakkollégistáknak, Veress Emőd pedig alkotmányjogot szeminarizált a BBTE jogi kar magyar szekciójának.

   Az idei tanév első félévétől kezdve a BBTE történelem karának Bevezetés a társadalomtörténetbe című szemináriumát tartotta Pál Judit az Alapítvány székhelyén. Ezenkívül a filozófia tanszék Ontológia szemináriumának (Kerekes Erzsébet) és Lőrincz József politológia szemináriumainak ad otthont a könyvtár.

  4. Olvasótermi szolgáltatások

   Az 2003. folyamán 189 diák töltött ki olvasói nyilatkozatot, akik felkerültek olvasói nyilvántartásunkba. A diákok egyharmada (59) történész hallgató, a többi része politológus- (46), szociológia- (29), filozófus (18), magyar(11), újságíró-(8), jog- (7), földrajz- (4), pszichológia (4) és európai tanulmányok (3) szakos hallgató.

   A 2003 január 23-án megkaptuk a Szirén 8.6 nevű könyvtárprogramot, melybe folyamatosan bevezettük a beérkező könyveket és kéziratokat. A Gyűjteményben 4 nagyobb állományt különítettünk el: a könyvek, kéziratok, folyóiratok és rendszerváltás utáni romániai magyar sajtó részlegét. A 2003 folyamán mintegy 1090 könyvet, 460 kéziratot és 126 idegen nyelvű readert leltároztunk és vezettünk be a Szirén könyvtárprogramba. Ennek a könyvtárprogramnak egyik előnyös tulajdonsága, hogy tárgyszavas keresést is lehetővé tesz. Az utóbbi félévben kutatható állapotba hoztunk egy 279 tételt felölelő romániai magyar sajtó gyűjteményt.

   Ezen kívül a kisebbségtörténet iskolai oktatását megkönnyítendő Bíró Sándor, Kisebbségben és többségben című munkáját ingyen terjesztettük. 84 romániai magyar líceumi történelemtanárnak küldtük el a művet, mintegy 46 személy küldte vissza postacímünkre az átvételi elismervényt.

   A Magyar Kisebbség folyóirat könyvtári terjesztésével is foglalkoztunk, egy-egy sorozatát elküldve 16 romániai könyvtárnak.