Jakabffy Elemér AlapítványBeszámoló a Jakabffy Elemér Alapítvány Kortörténeti Gyűjteményének 2005-ös tevékenységérőlCélkitűzéseink

A Jakabffy Elemér Alapítvány Kortörténeti Gyűjteménye (továbbiakban JEAKGy) célja egyrészt szeminárium- és olvasótermi szolgáltatás (20-24 férőhely), másrészt egy olyan dokumentációs központ, politológiai és jelenkor-történeti háttérintézmény kialakítása, amely a romániai magyar kisebbség történetére, valamint a rendszerváltás utáni időszakra nézve gyűjti és szolgáltatja az információkat kutatóknak és tudományos intézményeknek, civil szervezeteknek. A JEAKGy a kolozsvári magyar társadalomtudományi kutatás és képzés dokumentációs hátterét teremti meg rendszeres kutatási munkamegbeszélések, előadások és továbbképzések szervezésével, valamint kézirattárának, folyóirat-gyűjteményének és társadalomtudományi kézikönyvtárának folyamatos bővítése és kutathatóvá tétele által.

Mivel Romániában nincs olyan intézmény, ahol az 1990 utáni romániai magyar civil és politikai szervezetek közlönyei, illetve a vidéki és központi újságok, hírlapok, folyóiratok egy helyen megtalálhatók volnának, a JEAKGy-ben az 1990 utáni romániai magyar közéleti sajtóból (főleg 1990-2000 közötti időszakra vonatkozóan) szinte teljes gyűjteményt állítottunk össze. Emellett a romániai és magyarországi sajtótermékek közül is beszereztük a jelentősebb, a JEAKGy gyűjtési körének megfelelő teljes sorozatokat.

A kutatást szolgáló folyamatos Internet-hozzáférés biztosítása mellett a fontosabb kurrens folyóiratok és hírlapok is olvashatók gyűjteményünkben. A Gyűjtemény állománya az Alapítvány székhelyén folyamatosan nyitvatartó olvasóterem számítógépein, illetve honlapunkon böngészhető, de hamarosan az Erdélyi Közös Katalógus (EKKA) adatbázisán keresztül is kereshetővé válik (http://ekka.progress.ro/). A székhely egy irodahelyiségből és 24-30 férőhelyes olvasóteremből áll, amelyek elődások, nagyobb rendezvények (50 személy) befogadása céljából egybenyithatók.
Nyitvatartás: hét közben 9-19 óra között, szombaton 9-14 óra között. A távolabbról vagy külföldről érkező kutatóknak, előadóknak előzetes bejelentkezés alapján az Alapítvány vendégszobát biztosít.

Tevékenységünkről

A JEAKGY működése az Szervezeti és Működési Szabályzat szerint és az éves munkaprogram alapján a következőkre terjed ki:
- társadalomtudományi kutatásokkal kapcsolatos rendezvények szervezése;
- háttérkeretek biztosítása kutatócsoportok számára;
- helyiség biztosítása a BBTE politológia, valamint filozófia és történelem-tudományi karának egyes szemináriumai számára;
- olvasótermi, könyvtári, dokumentációs szolgáltatások;
- helyiség biztosítása a KOMATE könyvtárának (megközelítőleg 200 kötet), amelyet főként a történész hallgatók használnak, de hozzáférhető a JEA olvasói számára is;
- a Magyar Kisebbség folyóirat könyvtári terjesztése (egy-egy sorozatot 16 romániai könyvtárnak küldünk el).

A JEAKGY 2005 áprilisában együttműködési szerződést kötött a Romániai Magyar Politológusok Társaságával (POLITEIA) a társadalomtudományi tevékenység fejlesztése és az ezzel kapcsolatos rendezvények számának növelése érdekében, továbbá átfogó háttérkeret biztosítása végett még több kutatócsoport számára.

1. Társadalomtudományi rendezvények, előadások 2005-ben:

A. Előadások a JEA székhelyén

1. Ioan Marius Bucur: Állam és Egyház viszonyának megjelenítése a romániai törvényhozásban és alkalmazásban (1918-2004) . Március 21.

2. Stefano Bottoni: Baloldali nemzetépítők? A romániai magyar elit 1945-1960. Április 8.

3. Csortán Ferenc: Kisebbségek a Balkánon. Április 12.

4. POLITEIA est, a POLITEIA Társaság társszervezésében. Bakk Miklós, Bíró Gáspár: Az RMDSZ kisebbségi törvénye: Autonómia a reálpolitika szorításában? Április 13.

5. Botos Máté: Eszkatológia és struktúra a történettudományban (Ibn Khaldún, Vico, Spengler, Toynbee, Fukuyama) . Április 21.

6. Czoch Gábor: A longue durée körüli viták a francia történetírásban. Május 5.

7. Ablonczy Balázs: Teleki Pál - élet és életrajz. November 16.

8. KORUNK lapszámbemutató, a KORUNK szerkesztőségének társszervezésében: a folyóirat 2005 novemberi, Pályázó ifjúság - megélhetési pályázatok tematikájú számának bemutatója. December 6.

9. Kovács Bálint: Fejezetek az erdélyi örmények egyház- és eszmetörténetéből. December 15.

Rendezvényeink célközönsége főként a kolozsvári társadalomtudományi szakokon tanuló diákság, valamint az adott előadások témájában érdekelt kutatók.

B. A JEA társszervezője a XVI. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor rendezvénynek: Összetartozunk?! - Az Európai Unió kihívása és lehetősége. Tusnádfürdő, 2005. július 17-24.


A JEA társadalomtudományi sátor előadásai:

2. Kutatócsoportok és kutatói programok
A JEAKGY székhelyén a következő kutatócsoportok tevékenykedtek a 2005-ös esztendőben:Kutatói programok:

1. Bukarest határon túli románság politikája 1989 után, az erre vonatkozó dokumentáció összegyűjtése és feldolgozása / Kiss Ágnes

2. Az RMDSZ székelyföldi területi szervezeteinek intézményesülési története (1989-1993) / Márton János, Orbán Balázs

3. Az RMDSZ 2005-ös kisebbségi törvénytervezetének elemzése / Márton János, Orbán Balázs

4. A Babes-Bolyai Tudományegyetem Politikatudományi Tanszéke magyar tagozatának magiszteri programja keretén belül folyó kutatások.

5. A JEA otthont a Balogh Artúr Szakkollégium munkálatainak is: alapítványunknál négy ösztöndíjas szakkollégista (két történész és két politológus) folytat kutatói tevékenységet. Ezek az egyetemi hallgatók egy tutor szakmai irányítása alatt saját kutatásukon dolgoznak, továbbá vendégtanárok által tartott előadásokon vesznek részt. / Koordinátor: D. Lőrincz József.

6. Az Erdélyi Magyar Adatbank és JEA honlap építése a Transindex munkatársaival együttműködve. / vezető Bárdi Nándor
(www.jakabffy.ro, http://adatbank.transindex.ro).
A 2005 folyamán az Adatbankba felkerült tételek közül alapítványunk a következőkben közreműködött:

 

7. Romániára vonatkozó magyarországi források fénymásolása, digitalizálása, kutathatóvá tétele (MOL, PTI, OSZK, TLA, SZTEKTGY)

8. Szövetkezeti témájú levéltári források összegyűjtése, szövetkezeti szaklapok repertóriumainak és szövetkezeti kronológia (1898-1948) összeállítása - szövetkezeti - munkacsoport / koordinátor Hunyadi Attila

9. Az ötvenes évek forrásanyaga: - MAT anyagainak gyűjtése, digitalizálása

10. a romániai magyar felnőttképzési rendszer feltérképezése / Papp Z. Attila, Márton János

3. BBTE-karok szemináriumai

A 2004/2005-ös tanév második félévében alapítványunk Lőrincz József Politikai képviselet, illetve Civil társadalom és politikai kultúra előadássorozatának adott otthont a BBTE Politológia Kar magiszteri programjának keretében, több meghívott előadó részvételével: Bíró Gáspár, Bárdi Nándor, Hunyadi Attila, Nagy Mihály, Czoch Gábor, Gabriel Bădescu, Szabó Töhötöm, Pesti Sándor, Schlett István.

A 2005/2006-os tanév első félévében Lőrincz József Modernizáció és forradalom, illetve Összehasonlító politológia, és Szász Alpár Zoltán Politikai képviselet (magiszteri) előadássorozataira, valamint Horváth Réka Bevezetés a politikatudományba szemináriumaira került sor az alapítvány termében. Továbbá Lőrincz József és Szász Alpár Zoltán Szakdolgozatíró szemináriumot tartott az alapítványnál.

4. Olvasótermi szolgáltatások

Az 2005/2006 tanév kezdetén száznál több diák töltött ki olvasói nyilatkozatot, akik az előző tanévek beiratkozóival együtt felkerültek az olvasói nyilvántartásunkba. A diákok nagy része történész, illetve politológus hallgató, de szociológia, filozófia, filológia, újságíró, jog, földrajz, pszichológia, teológia és európai tanulmányok szakos hallgatók is szép számban veszik igénybe gyűjteményünket.

Gyűjteményünk 4 nagyobb állományra oszlik: könyvek, kéziratok és szakértői anyagok, folyóiratok, valamint a rendszerváltás utáni romániai magyar sajtó részlege. 2005 folyamán megkezdtük állományunk bevezetését az Erdélyi Közös Katalógus (EKKA) online adatbázisába. 2005 folyamán gyűjteményünk könyvállománya meghaladta a 2000 tételt, emellett 766 kézirat és 146 reader tanulmányozható. A leglátványosabb gazdagodás azonban a folyóiratállomány terén történt, így 158 hazai és külföldi periodikából válogathat az érdeklődő. A könyv-, kézirat-, folyóirat- és sajtókatalógusok a www.jakabffy.ro honlapunkon böngészhetők.

Az alapítvány továbbá helyet biztosít a KOMATE könyvtárának is, amelyet főként a történész hallgatók használnak, de hozzáférhető a JEA olvasói számára is.

Az alapítvány székhelyén szervezett előadásokat hangkazettára rögzítjük, ami szintén hozzáférhető könyvtárunkban.