Jakabffy Elemér AlapítványBeszámoló a Jakabffy Elemér Alapítvány Kortörténeti Gyűjteményének - 2004-es tevékenységéről


A célkitűzések

A Jakabffy Elemér Alapítvány Kortörténeti Gyűjteménye (továbbiakban JEAKGy) célja egyrészt szeminárium- és olvasótermi szolgáltatás (20-24 férőhely), másrészt egy olyan dokumentációs központ, politológiai és jelenkor-történeti háttérintézmény kialakítása, amely a és a romániai magyar kisebbség történetére, valamint a rendszerváltás utáni bő évtizedére nézve gyűjti és szolgáltatja az információkat kutatóknak és tudományos intézményeknek, civil szervezeteknek. A Jakabffy Elemér Alapítvány Kortörténeti Gyűjteménye a kolozsvári magyar társadalomtudományi kutatás és képzés dokumentációs hátterét teremti meg rendszeres kutatási munkamegbeszélések, előadások és továbbképzések szervezésével, valamint kézirattárának, folyóirat-gyűjteményének és társadalomtudományi, politológiai kézikönyvtárának folyamatos bővítése és kutathatóvá tétele által.


Mivel Romániában nincs olyan intézmény, ahol az 1990 utáni romániai magyar civil és politikai szervezetek közlönyei, illetve a vidéki és központi újságok, hírlapok, folyóiratok egy helyen megtalálhatók volnának, a JEAKGy-ben az 1990 utáni romániai magyar közéleti sajtóból (főleg 1990-2000 közötti) kvázi teljes gyűjteményt állítottunk össze. Emellett a romániai és magyarországi sajtótermékek közül is beszereztük a jelentősebb, és a JEAKGy gyűjtési körének (politológia- és társadalomtudományi) megfelelő teljes sorozatokat.
A kutatást szolgáló folyamatos internet-hozzáférés biztosítása mellett a fontosabb kurrens folyóiratok és hírlapok is olvashatók gyűjteményünkben. A Gyűjtemény állománya az Alapítvány székhelyén folyamatosan nyitvatartó olvasóteremben Szirén katalógusban böngészhető számítógépeinken, illetve a most épülő honlapunkon lesz hozzáférhető. A székhely egy irodahelyiségből és 24-30 férőhelyes olvasó-teremből áll, amelyek elődások, nagyobb rendezvények (50 személy) befogadása céljából egybenyithatók. Nyitvatartás : hét közben 9-19 óra között, szombaton 9-14 óra között. A távolabbról vagy külföldről érkező kutatóknak, előadóknak előzetes bejelentés alapján az Alapítvány vendégszobát biztosít.


Tevékenységünkről

A JEAKGY működése, az SZMSZ-ben és az éves munkaprogram alapján 4 ágra bontható:

 

1. Társadalomtudományi kutatásokkal kapcsolatos rendezvények 2004-ben

1. Stefano Bottoni, Lönhart Tamás, Keszeg Vilmos, Kiss Dénes, Nagy Mihály: Gagy József A krízis éve a Székelyföldön 1949 című kézirat vitája. Kolozsvár, 2004 márc. 25

2. Bíró Gáspár, Gombár Csaba és Lengyel László: Két csatlakozás között - Magyarország és Románia viszonya a következő években. Kolozsvár, 2004 ápr. 29

3. Czoch Gábor: Paradigmaváltások a társadalomtörténet-írásban. Kolozsvár, 2004 jún.3

4. A JEA társszervezője a XV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor rendezvénynek. Közép-Kelet-Európa az EU bővítés után : Országok, Nemzetek, Régiók - Európája. Tusnádfürdő, 2004. július 18-25.

A JEA sátor előadásai:

5. Szelterszi tábor, 2004 augusztus 19 - 22

6. K. Lengyel Zsolt: A transzszilvanizmus Románia-képe az 1920-as évek elején. Kolozsvár, 2004 okt. 20

7. A JEA társszervező a kolozsváron megtartott Mindentudás Egyeteme előadásnak. Szilágyi N. Sándor: A jelentésvilág szerkezete. Kolozsvár, 2004 nov 18

8. Bakk- Szász (vitaest): Romániai választások 2004-ben. Kolozsvár, 2004 dec 14.

Rendezvényeink célközönsége főként a kolozsvári társadalomtudományi szakokon tanuló diákság, valamint az adott előadások témájában érdekelt kutatók.


2. Kutatócsoportok és kutatói programok
A JEAKGY székhelyén belül számos kolozsvári kutatócsoport ült össze az elmúlt évben


- MAT- és ötvenes évek kutatócsoport Gagyi József, Bárdi Nándor irányításával. A tanulmánykötet is megjelent 2004-ben.
- RMDSZ- kutatások- Kántor Zoltán koordinálásával
- levéltáros munkacsoport- Gagyi József
- szövetkezeti- Hunyadi Attila

Kutatói programok:

Politológia
1. Az RMDSZ parlamenti/szenátusi képviselőinek beszédeinek és a parlamenti bizottságokban végzett munkája. Szöveges adatbázis összeállítása a parlamenti naplók, bizottsági jegyzőkönyvek, RMDSZ dokumentáció alapján./ vez. Lőrincz József, Ádám Beáta

2. Az RMDSZ programok és a romániai pártprogramok összehasonlító kvantitatív elemzése illetve az RMDSZ-PDS megyei paktumok tartalomelemzése./ vez. Márton János

3. Románia választási földrajza-atlasza. Románia XX. századi közigazgatási digitalizált adatbázisának elkészítése és folyamatos feltöltése./ vez. Székely István,

Levéltár

5. A romániai állami levéltárak magyar jellegű forrásanyagának feltárása és kutathatóvá tétele (fondjegyzékek, mutatók, repertóriumok készítése)- vez. László Márton

6. Az ötvenes évek forrásanyaga: - MAT anyagainak gyűjtése, digitalizálása

7. Magyarországi Romániára vonatkozó forráscsoportok fénymásolása, digitalizálása, Kolozsváron kutathatóvá tétele (MOL, PTI, OSZK, TLA, SZTEKTGY)-

8. Szövetkezeti témájú levéltári források összegyűjtése, szövetkezeti szaklapok repertóriumainak és szövetkezeti kronológia (1898-1948) összeállítása - szövetkezeti - munkacsoport

9. Erdélyi Adatbank és JEA honlap építése a Transindex munkatársaival együttműködve vez. Bárdi Nándor (www.jakabffy.ro, www.transindex.ro). A digitalizált anyagok 2004 folyamán kerültek fel a honlapra.
10. A romániai magyarságról készült tudományos kutatások 1986-2002 közti kataszterének elkészítése a TÁRKI társadalomtudományi adatbázis mintájára. Vez. Kiss Tamás

3. A BBTE - karok néhány szemináriumának is otthont ad a JEA.
A 2003/2004-es tanév második félévében Politikai eszmetörténet (19 - 20. század) címmel Dr. Lőrincz József tartott szemináriumokat kéthetente a politológus hallgatóknak.

Az idei tanév első félévétől kezdve a BBTE a filozófia tanszék Ontológia szemináriumának, amelyet Kerekes Erzsébet tartott, valamint a politológia tanszék Nemzetközi és EU szervezetek, Horváth Réka előadásában, Szakdolgozatíró szeminárium, Max Weber politikaelmélete Lőrincz József által tartott előadásainak adott otthont a könyvtár. Ezt a lehetőséget kihasználták a BBTE politológia szakának mesteri hallgatói is, tanterem híján az alapítvány székhelyén hallgatva egyes előadásokat.

4. Olvasótermi szolgáltatások

Az 2004/2005 tanév kezdetén 160 diák töltött ki olvasói nyilatkozatot, akik a 2003/2004-es tanév 189 beíratkozójával együtt felkerültek az olvasói nyilvántartásunkba. A diákok egyharmada történész hallgató, másik harmadrésze politológus, a többiek szociológia, filozófia, magyar, újságíró, jog, földrajz, pszichológia és európai tanulmányok szakos hallgatók.


2003-ban megkaptuk a Szirén 8.6 nevű könyvtárprogramot, melybe folyamatosan bevezettük a beérkező könyveket és kéziratokat. A Gyűjteményben 4 nagyobb állományt különítettünk el: a könyvek, kéziratok és szakértői anyagok, folyóiratok és rendszerváltás utáni romániai magyar sajtó részlegét. A 2004 folyamán mintegy 500 könyvet, 275 kéziratot és 120 idegen nyelvű readert leltároztunk és vezettünk be a Szirén könyvtárprogramba. A 2003-as katalogizálással együtt így 1592 könyv, 735 kézirat, 120 reader tanulmányozható. Ennek a könyvtárprogramnak egyik előnyös tulajdonsága, hogy tárgyszavas keresést is lehetővé tesz, amelyet a könyvtár látogatói is használnak. A könyv, kézirat és sajtókatalógusok a www.jakabffy.ro honlapunkon böngészhetők.


2004-ben bővítettük a 279 tételt felölelő romániai magyar sajtó gyűjteményt, valamint a 48 tételes folyóirat gyűjteményt.


Az alapítvány helyet biztosít a KOMATE könyvtárának is, amelyet főként a történész hallgatók használnak, de hozzáférhető a JEA olvasói számára is.
A Magyar Kisebbség folyóirat könyvtári terjesztésével is foglalkoztunk, egy-egy sorozatát elküldve 16 romániai könyvtárnak.