Jakabffy Elemér AlapítványBeszámoló a Jakabffy Elemér Alapítvány Kortörténeti Gyűjteményének 2006-os tevékenységéről

Célkitűzéseink

A Jakabffy Elemér Alapítvány Kortörténeti Gyűjteménye (továbbiakban JEAKGy) célja egyrészt szeminárium- és olvasótermi szolgáltatás (25-30 férőhely), másrészt egy olyan dokumentációs központ, politológiai és jelenkor-történeti háttérintézmény kialakítása, amely a romániai magyar kisebbség történetére, valamint a rendszerváltás utáni időszakra nézve gyűjti és szolgáltatja az információkat kutatóknak és tudományos intézményeknek, civil szervezeteknek. A JEAKGy a kolozsvári magyar társadalomtudományi kutatás és képzés dokumentációs hátterét teremti meg rendszeres kutatási munkamegbeszélések, előadások és továbbképzések szervezésével, valamint kézirattárának, folyóirat-gyűjteményének és társadalomtudományi kézikönyvtárának folyamatos bővítése és kutathatóvá tétele által.

Mivel Romániában nincs olyan intézmény, ahol az 1990 utáni romániai magyar civil és politikai szervezetek közlönyei, illetve a vidéki és központi újságok, hírlapok, folyóiratok egy helyen megtalálhatók volnának, a JEAKGy-ben az 1990 utáni romániai magyar közéleti sajtóból (főleg az 1990-2000 közötti időszakra vonatkozóan) szinte teljes gyűjteményt állítottunk össze. Emellett a romániai és magyarországi sajtótermékek közül is beszereztük a jelentősebb, a JEAKGy gyűjtési körének megfelelő teljes sorozatokat.

A kutatást szolgáló folyamatos Internet-hozzáférés biztosítása mellett a fontosabb kurrens folyóiratok és hírlapok is olvashatók gyűjteményünkben. A Gyűjtemény állománya az Alapítvány székhelyén folyamatosan nyitva tartó olvasóterem számítógépein, illetve honlapunkon böngészhető, emellett 2006 nyarától az Erdélyi Közös Katalógus (EKKA) adatbázisán keresztül is kereshetővé vált (http://ekka.progress.ro/). A székhely egy irodahelyiségből és 25-30 férőhelyes olvasóteremből áll: E helyiségek előadások, nagyobb rendezvények (50 személy) befogadása céljából egybenyithatók.

Nyitvatartás: hét közben 9-19 óra között, szombaton 9-14 óra között. A távolabbról vagy külföldről érkező kutatóknak, előadóknak előzetes bejelentkezés alapján az Alapítvány vendégszobát biztosít.


Tevékenységünkről

A JEAKGY működése az Szervezeti és Működési Szabályzat szerint és az éves munkaprogram alapján a következőkre terjed ki:

-         társadalomtudományi kutatásokkal kapcsolatos rendezvények szervezése;

-         háttérkeretek biztosítása kutatócsoportok számára;

-         helyiség biztosítása a BBTE politológia;

-         olvasótermi, könyvtári, dokumentációs szolgáltatások;

-         helyiség biztosítása a KOMATE könyvtárának (megközelítőleg 200 kötet), amelyet főként történészhallgatók használnak, de hozzáférhető a JEA olvasói számára is;

-         a Magyar Kisebbség folyóirat könyvtári terjesztése (lapszámonként 16 romániai könyvtárnak küldünk példányt).

A JEAKGY 2005 áprilisában együttműködési szerződést kötött a Romániai Magyar Politológusok Társaságával (POLITEIA) a társadalomtudományi tevékenység fejlesztése és az ezzel kapcsolatos rendezvények számának növelése érdekében, továbbá átfogó háttérkeret biztosítása végett még több kutatócsoport számára.

1. Társadalomtudományi rendezvények, előadások 2006-ban:

A. Előadások a JEA székhelyén

1.         Doktoranduszok találkozója (ELTE, BBTE) - Tézisek, témák, módszerek - tudományos konferencia, melynek keretén belül Tolmár Bálint, Hegyi Géza, Nickel Réka, Demmel József, Bolgár Dániel, Papp Barbara, Papp Gábor, Békefi Róbert és Murádin János Kristóf mutatták be a kutatási tervüket. Március 25.

2. dr. Faragó Tamás: Mire jó a történeti demográfia? November 7.

3. dr. Cieger András: A 19. századi elitkutatás helyzete Magyarországon. November 9.4.         dr. Pesti Sándor: A magyar demokrácia válsága (?) November 15.5.         dr. Gyáni Gábor: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése - Hagyomány, kollektív emlékezet, történetírás. November 16.6.         dr. Ablonczy Balázs: Trianon-legendák - A történelmi emlékezet furcsaságai. November 22.7.         Kovács Bálint: Az erdélyi örmények kulturális kapcsolatai a 17-18. században. November 29.8.         dr. Vári András: A társadalmi integráció konzervatív modelljei - Az antiliberális ideológiák mozgósító ereje Németországban és Magyarországon. December 6. 

Rendezvényeink célközönsége főként a kolozsvári társadalomtudományi szakokon tanuló diákság, valamint az adott előadások témájában érdekelt kutatók.

B. A JEA társszervezője a XVII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor rendezvénynek: Így is lehet… Egy másik Magyarország - Egy másik Románia. Tusnádfürdő, 2006. július 19-23.

A JEA rendezésében került sor a következő előadásokra:

  C. 2006. augusztus 17-20. között került megszervezésre a IV. Szelterszi Társadalomtudományi Tábor. Ez alkalommal a következő témák kerültek megvitatásra: a falusi gazdálkodás átalakulása; Észak-Erdély társadalomtörténete 1940-1944 között; 1956 - és a román nemzetstratégia; a nemzeti azonosság kutatása Magyarországon és Erdélyben; a kisebbségi oktatás önképe; az Erdélyi Társadalom, a Transindex, A Hét közbeszédalakító szerepe; az új magyar nacionalizmus tanulmányok: Bakk Miklós, Losoncz Alpár, Öllős László munkáinak vitája; a nemzeti azonosság kutatása Magyarországon és Erdélyben.  

2. Kutatócsoportok és kutatói programok

A JEAKGY székhelyén a következő kutatócsoportok tevékenykedtek a 2006-os esztendőben:

A 2006-os év folyamán a kommunizmus bűneiről készített jelentés magyar vonatkozású részének kidolgozásával megbízott kutatók - Stefano Bottoni, László Márton, Lázok Klára, Nagy Mihály-Zoltán, Novák Zoltán, Olti Ágoston - több munkamegbeszélést folytattak a JEA székhelyén. Terveink szerint, a jelentésnek a romániai magyar kisebbség helyzetével foglalkozó része a Magyar Kisebbség 2007/1-es lapszámának vitaanyagát fogja képezni.

Kutatói programok:

1.       Szövetkezeti mozgalom a két világháború között Romániában / Hunyadi Attila

2.       Egy potenciális választási reform várható hatásai a romániai nemzeti kisebbségek képviseletére / Székely István Gergő

3.       A Magyarországon, illetve Szerbiában élő román kisebbségek és Románia közötti viszonyban tettenérhető változások / Kiss Ágnes

4.       Az erdélyi románok és szászok közötti együttműködés / Hunyadi Attila

5.       A gyergyói és kovásznai RMDSZ területi szervezetek intézményesülése 1989 és 1993 között / Márton János

6.       Etnikai vonatkozású autonómia-modellek az Európai Unió tagállamaiban / Bognár Zoltán Levente

7.       Esettanulmány az átmeneti időszak kolozsvári politikai elitjéről / Vaida Júlia

8.       A JEA otthont a Balogh Artúr Szakkollégium munkálatainak is: alapítványunknál hét ösztöndíjas szakkollégista (négy történész és három politológus) folytat kutatói tevékenységet. Ezek az egyetemi hallgatók egy tutor szakmai irányítása alatt saját kutatásukon dolgoznak, továbbá vendégtanárok által tartott előadásokon vesznek részt. / Koordinátor: D. Lőrincz József.

9.       Az Erdélyi Magyar Adatbank és JEA honlap építése a Transindex munkatársaival együttműködve. / vezető Bárdi Nándor

(www.jakabffy.ro, http://adatbank.transindex.ro/).

A 2006 folyamán az Adatbankba felkerült tételek közül alapítványunk a következőkben működött közre:

3. BBTE-karok szemináriumai

A 2005/2006-os tanév második félévében alapítványunk a következő, szakkollégisták számára meghirdetett előadásoknak adott otthont: 1. Bárdi Nándor Bevezetés a romániai magyar társadalom kutatásába (historiográfia, olvasószeminárium) címmel tartott előadássorozatának; 2. Kuczi Péter Idő és gazdaság címmel tartott előadásának; 3. Mesés Péter olvasószemináriumának, ahol Nietzsche: A morál genealógiája c. munkáját értelmezték a szakkollégium hallgatói.

A 2006/2007-es tanév első félévében Lőrincz József Eric Voegelin: The New Science of Politics c. kötetéből tartott olvasószemináriumot a szakkollégium hallgatóinak, valamint Szakdolgozatíró szemináriumot tartott a Politológia szak utolsó éves hallgatóinak.

4. Olvasótermi szolgáltatások

A 2006/2007-es- tanév kezdetén száznál több diák töltött ki olvasói nyilatkozatot, akik ily módon bekerültek az olvasói nyilvántartásunkba. A diákok jelentős része történész, illetve politológus hallgató, de szociológia, filozófia, filológia, újságíró, jog, földrajz, pszichológia, teológia és európai tanulmányok szakos hallgatók is szép számban veszik igénybe gyűjteményünket.

Gyűjteményünk 4 nagyobb állományra oszlik: könyvek, kéziratok és szakértői anyagok, folyóiratok, valamint a rendszerváltás utáni romániai magyar sajtó részlege. 2006-ban folytattuk az állományunk bevezetését az Erdélyi Közös Katalógus (EKKA) online adatbázisába. 2006 folyamán gyűjteményünk könyvállománya meghaladta a 3000 tételt, emellett 806 kézirat és 249 reader tanulmányozható. Emellett gyűjteményünk gazdag folyóirat-állománnyal rendelkezik: 158 hazai és külföldi periodikából válogathat az érdeklődő. A könyv-, kézirat-, folyóirat- és sajtókatalógusok a www.jakabffy.ro honlapunkon böngészhetők.

 Az alapítvány továbbá helyet biztosít a KOMATE könyvtárának is, amelyet főként a történész hallgatók használnak, de hozzáférhető a JEA olvasói számára is.